X

ميکروفيلترها

ميکروفيلترهای هوای فشرده جهت عاری سازی از روغن و گرد وغبار در سيستم های هوای فشرده کاربرد دارد .

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

تله آبگير :

جهت جداسازی و تخليه آب موجود در هوای فشرده کاربرد دارد .

کاتالوگ شماره 1

دی ان ان