X

کمپرسور های هوای اسکرو روغنی

کمپرسور های هوای اسکرو روغنی با تکنولوژی به روز با ظرفيت هوادهی 1m3/min تا 70m3/min برای اغلب صنايع و کارگاه های کوچک و بزرگ کاربرد دارد .

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 3

دی ان ان