X

کمپرسور های هوای اسکرو بدون روغن

کمپرسور های هوای اسکرو بدون روغن از ظرفيت 5m3/min تا 50m3/min و فشار کاری 10 بار برای صنايع دارويي ، غذايي ، بيمارستان ها ، صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمی و نيروگاه ها و ........کاربرد دارد .

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 3

دی ان ان